Inspectie van het Onderwijs

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Op 23 april 2015 heeft de Inspectie voor het Onderwijs voor het eerst een bezoek gebracht aan Lumiar en aan de hand van interviews met bestuur en directie, observaties, controles van bevoegdheden en het toetsen van de reglementen zich een oordeel gevormd over de kwaliteit van het onderwijs.

Uit de aanbevelingsbrief:

Op grond van de bevindingen van het onderzoek komt de inspectie tot het oordeel dat op Lumiar:

  • het onderwijs met de wijze waarop het is ingericht, tegemoet komt aan de criteria genoemd in artikel 1.1, lid 1 onder a, van de Leerplichtwet 1969;
  • de bevoegdheden van de leraren, voor zover zij het onderwijs geven aan leerlingen in de basisschoolleeftijd, overeenkomen met die van leraren van een uit openbare kas bekostigde school;
  • er, voor zover daar onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de WPO, sprake is van een dagschool.

Gelet op bovenstaande oordelen adviseert de inspectie het College B&W Lumiar voor zover daar onderwijs wordt gegeven als bedoeld in de WPO, te beschouwen als een school zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van de Leerplichtwet 1969.

Op 19 november 2015 bezocht de Inspectie van het Onderwijs Lumiar opnieuw, ditmaal voor een kwaliteitsonderzoek. Je kunt hier het het meest recente kwaliteitsonderzoek met positief advies van de Inspectie voor het Onderwijs downloaden: Inspectierapport kwaliteitsonderzoek Lumiar 19-11-2015